KLOOZ

KLOOZ is a Japanese hip-hop MC from Kumagaya, Saitama Prefecture, Japan.

  • Birthplace: Saitama, Japan (日本・埼玉県熊谷市)